Avainsana-arkisto: Tiedonhankinnan opetus

E-aineistot, tiedonseurantataidot ja some mukana SeAMKin tiedonhankinnan opetuksessa

SeAMKissa on aina arvostettu tiedonhankinnan opetusta. Opetuksesta ovat vastanneet kirjaston informaatikot ammattikorkeakoulun perustamisesta asti.  Hyvät tiedonhankintataidot ovat ammattikorkeakouluopiskelijalle välttämättömät.

Kirjastonkäytöstä laaja-alaiseen tiedonhankintaan

photo-18-10-2016-23-29-18Alkuaikoina koulutus keskittyi kirjaston oman kokoelmatietokannan käyttöön, kirjaston palvelujen ja tilojen esittelyyn.  Nykyään erilaisia tietokantoja ja muuta tarjontaa on paljon enemmän, ja ne ovat helpompia ja sujuvampia käyttää. Käyttöliittymien kehittymisestä huolimatta hyvienkään palvelujen muistaminen, haltuun ottaminen ja oppiminen ei ole itsestään selvää.

E-aineistot osana digitaalisuutta

Kirjaston tarjoamat e-aineistot ovat laadukkaita, monipuolisia ja lähes kaikki niistä ovat käytettävissä myös etänä SeAMKin verkon ulkopuolella, kun kirjautuu palveluun SeAMK-tunnuksillaan.

Kirjaston hankkimien aineistojen lisäksi vapaan verkon avoimet julkaisuarkistot, digitaaliset tiedonhallinnan ja -seurannan työkalut helpottavat opiskelua ja oppimista sekä ovat tärkeitä välineitä työelämän kehittämis- ja tutkimustehtävissä.

Tiedonhaun osaamisen rinnalle tiedonseurantataitoja

Opetuksen sisällöllinen painopiste on muuttumassa vaativampaan suuntaan. Tietokantojen teknisten ominaisuuksien pikkutarkka opetteleminen on jäänyt taka-alalle. Nykyään tiedonhankinnassa sekä sen opetuksessa korostuvat ajattelun ja arvioinnin taidot.

Eräs lähestymistapa tiedonhankintaosaamisessa on opiskelijan oman opiskelualan photo-18-10-2016-23-29-35informaatioympäristön tunteminen ja jäsentäminen. Opiskelijat oppivat tietämään ja tuntemaan oma alan tiedontuottajat, eri tilanteissa tarvittavan tiedon luonteen, oman alan ammatti- ja tutkimuslehdet, sosiaalisen median aktiiviset toimijat sekä muut verkostot. Opiskelijat oppivat seuraamaan alan uutisia ja ajankohtaista keskustelua erilaisten verkkotyökalujen avulla. Uuden tiedon annetaan ympäröidä ja tulla luo. Tästä on valtava etu, sillä uutta verkossa julkaistavaa tietoa on mahdotonta etsiä perinteisten hakutapojen avulla.

Mediakentän muutos ja murros – e vai p? 

Julkaisutuotanto ja siten tiedonlähteiden kenttä on tällä hetkellä isossa murroksessa. Tiedonhankinnan opetuksen alkuvuosina e-aineistot olivat lähes pelkästään kansainvälisiä ja englanninkielisiä. Nykyään myös suomenkielisiä e-kirjoja on tarjolla ja lainattavissa kirjastoissa. Ammatti- ja tutkimuslehtiä ja artikkeleita on tarjolla verkossa, mutta kaikki eivät ole suinkaan googletellen löydettävissä. Sekä kirjaston että käyttäjän kannalta tilanne on vielä sekava. Verkkotarjonta ei ole korvannut kaikkea painettua tietoa. Lisäksi tietoon pääsyssä on eroja. Osa on avointa, osa kätkeytyy maksullisiin e-kokoelmiin.

Tiedonhankinnan soveltavassa osaamisessa kehitettävää – yhteistyö on a ja o

Tiedonhankinnan opetuksessa opiskeltujen asioiden soveltaminen erilaisiin oppimistehtäviin on edelleen haastavaa. Uusia työ- ja toimintatapoja saatetaan omaksua pinnallisesti tai vain silloin, kun tehtävänanto tai opettaja sitä vaativat.  Kirjaston e-aineistojen, erilaisten julkaisuarkistojen ja verkkotyökalujen monipuolinen hyödyntäminen unohtuu aikapaineissa, vaikka niistä saatu hyöty nostaisi oppimisen laatua kertaheitolla.

Soveltaminen on vaikeaa, jos kokonaiskuva palveluista on jäsentymätön eikä käyttörutiinia ole päässyt syntymään. Tiedonhankinnan opetuksen kehittäminen yhdessä opettajien kanssa on a ja o. Siten opiskelijoiden taidot ja osaaminen kehittyvät läpi opintojen. Hyvät tiedonhankintataidot sujuvoittavat ja edistävät opiskelua, lisäävät tehtävien laatua ja antavat ykköstyökalut työelämään.

Teksti: Leena Elenius ja Anu Latva-Reinikka

Mainokset

Laatua ja vaikuttavuutta tiedonhankinnan opetukseen -artikkeli SeAMKin kokoomateoksessa

Uunituoreessa SeAMKissa julkaistussa kokoomateoksessa Opetuksen ja tutkimuksen näkökulmia: Seinäjoen ammattikorkeakoulu 2014 on mukana Kirjakasa_kokoomateos_seamktiedonhankinnan opetusta käsittelevä artikkeli. Korkeakoulukirjaston informaatikot Leena Elenius (sosiaaliala, kulttuurituotanto) ja Jaana Latvanen (liiketalous) pohtivat artikkelissaan Laatua ja vaikuttavuutta tiedonhankinnan opetukseen (s. 85 – 97) tiedonhankinnan laatua, vaikuttavuutta ja tiedonhankintaosaamisen vahvistamista osana kaikkea opetusta ja opiskelua.

Artikkelin yhtenä tausta-ajatuksena on tiedonlähteiden muutos ja aineistojen digitalisoituminen. Se muuttaa sekä tiedonhankintaa että sen opetusta. Varsinkin uuden tiedon seuraaminen on tullut entistä tärkeämmäksi. Käteviä verkkovälineitä tiedonseurantaan on olemassa ja niitä myös opiskellaan.

SeAMKissa tiedonhankinnan opetus toteutetaan alakohtaisesti. Opiskelijan tulee hallita oman alan tiedonlähteet, tiedontuottajat sekä tiedon käytön tavat. Yleiset tiedonhankintataidot tarjoavat ammattikorkeakouluopiskelijalle hyvän pohjan, mutta sitä tulee vahvistaa ja monipuolistaa. Kirjaston informaatikoiden ja erityisesti oman ammattialan opettajien rooli on tässä tärkeä. Opiskelijan tekemä tiedonhankinta tulee olla oppimistehtävissä yksi arvioitava kohde. Se vahvistaa oppimista.

Uuteen SeAMKin opetussuunnitelmaan tiedonhankinta tulee myös juonteena. Ihannetilanteessa tiedonhankintaa opitaan ja vahvistetaan läpi opintojen. Se on osa kaikkea oppimista. Juonne jalostaa tiedonhankintaosaamista ja antaa parhaat välineet alan asiantuntijana toimimiseen.

Työelämän tarpeet on myös tunnistettu. Työelämän ”asiantuntijamaistuminen” vaatii yhä useammalta työntekijältä kehittämisosaamista, johon tiedonhankinta ja sen käyttö olennaisina osina kuuluvat.

Kokemuksia kirjoittamisesta

”Valitsimme artikkelin aiheeksi työssämme ajankohtaisen, tiedonhankinnan opetuksen kehittämiseen liittyvän aiheen. Kirjoittaminen yhdessä kollegan kanssa oli hyvä tapa pitää kiinni aikatauluista ja IMG_2590 saada uusia ulottuvuuksia omaan ajatteluun.

Vaikka kirjoittaminen tuntui välillä haastavalta ja työläältä, lopputulos oli kuitenkin palkitseva. Sen lisäksi että se auttoi selkiyttämään omia näkemyksiä oli hienoa ja yhteisöllisyyden tunnetta lisäävää olla mukana ”osana kirjoittavaa SeAMK-yhteisöä.””

Teksti: Leena Elenius ja Jaana Latvanen
Kuvat: Silja Saarikoski, Minna Karvonen